Utbildningar

Vad är yrkeshögskola?

Kännetecknande för Yrkeshögskolan är den starka kopplingen till arbetslivet och att utbildningen ska leda fram till en anställning. I utbildningen deltar företag och organisationer aktivt både i utformningen av utbildningen och genom att ställa sina arbetsplatser till förfogande. C:a en tredjedel av utbildningstiden är arbetsplatsförlagd genom kurserna lärande i arbete (LIA). Genom detta upplägg förenar Yh-utbildningarna fördjupade teoretiska studier med en praktisk inriktning som syftar till att ge de studerande relevanta yrkeskunskaper som leder till jobb. Enligt statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan så har 9 av 10 examinerade studenter jobb ett år efter examen!

21768604_352865395168477_3234106134368905972_o

Skräddarsydda efter arbetslivets behov

Yh-utbildningar är efterfrågestyrda och skräddarsydda utifrån arbetslivets behov. Eftersom detta behov förändras över tid uppdateras även utbildningarnas innehåll och inriktning. För dig som studerar innebär detta att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med utbildningen. Mer information finns på Yh-myndighetens hemsida www.myh.se.

Ledningsgrupp

Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen. För varje utbildning finns en ledningsgrupp som består av representanter från arbetslivet samt från utbildningsanordnaren. En av ledningsgruppernas uppgifter är att se till att utbildningen håller god kvalité och lever upp till arbetslivets kompetenskrav. Du kan läsa vilka representanter från arbetslivet som sitter i varje ledningsgrupp under respektive utbildning.

yh