Företagsutbildning

Diplomerad Säkerhetsskyddschef

Våren 2024

Alla kursstarter finner du längre ner på denna sida.
*Anmälan ska vara registrerad 14 dagar innan kursstart.

Stockholm, Malmö

9 dagar

Diplomerad säkerhetsskyddschef

Om utbildningen

 Säkerhetsskyddschefsutbildningen riktar sig till alla inom privat och offentlig sektor som kommer i kontakt med säkerhetsskyddsfrågor, men i synnerhet till dem som har ledande roller i säkerhetsskyddsarbetet så som säkerhetsskyddschefer, säkerhetschefer, HR-avdelningar, ledningsgrupper mfl. 


Efter kursen kommer du kunna:

 • Analysera hur säkerhetsskyddsarbetet i egen verksamhet påverkas av den förändrade hotbilden och den säkerhets- och försvarspolitiska kontexten.
 • Planera säkerhetsskyddsåtgärder utifrån aktuella hot och sårbarheter.
 • Genomföra en säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagen och med stöd av Säkerhetspolisens gällande vägledningar.
 • Organisera det praktiska arbetet med säkerhetsskydd i egen verksamhet.
 • Planera för utbildning och kontroll utifrån säkerhetsskyddslagstiftninge
 

Nöjda deltagare

”Men upplägget av dagarna, föreläsarna och allt inkluderat gjorde detta till en av de bästa utbildningar jag någonsin medverkat på! Till alla kommuner, regioner och övriga aktörer som nu rustar upp säkerhetsskydd och letar efter en bra Säkerhetsskyddschefsutbildning så rekommenderar jag starkt SIH med John Arentoft och Malin Arentoft som utbildningsledare.”

Anna Hallbom, Kris- och säkerhetssamordnare kommunledningsförvaltningen Hörby

”En grymt bra utbildning och utbildningsanordnare!”

Daniel Silvborn, Säkerhetssamordnare Swedish Space Coorporation

Under kursen behandlas bland annat följande:

 • Den förändrade säkerhets- och försvarspolitiska kontexten
 • Begreppet Sveriges säkerhet
 • Incidentrapportering
 • Säkerhetsskyddsplan
 • Organisation för arbetet med säkerhetsskydd i egen verksamhet, inklusive säkerhetsskyddschefens uppgift och roll, samt i relation till annan verksamhet

Legala grunder, bland annat:

 • Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen
 • Offentlighets- och sekretesslagen
 • NIS-direktivet
 • Säkerhetsskyddsåtgärder
 • Säkerhetskyddsanalys
 • Vardaglig tillämpning av säkerhetsskydd
 • Säkerhetsskyddets koppling till totalförsvaret
 • Hotbild avseende spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota säkerhetskänslig verksamhet
 

Kursdag 1

Introduktion – Omvärld, hotbild och sårbarheter

 • Omvärldsanalys och beskrivning av säkerhetshot
 • Säkerhetsskydd och totalförsvar
 • Säkerhetsskyddslagstiftningen & centrala begrepp
 • Systematiskt säkerhetsskyddsarbete
 • Presentation av applikatoriskt exempel (fallstudie)
 

Kursdag 2

 • Metod för säkerhetsskyddanalys. (del 1)
 

Kursdag 3

 • Metod för säkerhetsskyddanalys. (del 2)
 • Personalsäkerhet (säkerhetsprövning & utbildning)
 

Kursdag 4

 • Informationssäkerhet (generell & teknisk)
 • SignaIskydd
 

Kursdag 5

 • Fysisk säkerhet
 • Särskild säkerhetsskyddsbedömning med lämplighetsprövning och samråd i olika situationer
 • Säkerhetsskyddsavtal
 • Säkerhetsskyddad upphandling
 

Kursdag 6

 • Hantering av säkerhetshotande händelser/verksamhet
 • Säkerhetsskyddsplan
 • Metod för säkerhetsskyddsanalys. (del 3)
 • Presentation av hemuppgift

 

Kursdag 7 – Distans

 • Enskilt arbete med hemuppgift
 • Webinar
 

Kursdag 8 – Distans

 • Enskilt arbete med presentation av hemuppgift
 • Inlämning av hemuppgift
 

Kursdag 9

 • Redovisning av hemuppgift
 • Examen

Grundlägg din framtid inom säkerhetsskyddsområdet

Sverige befinner sig i en tid där den tekniska utvecklingen sker i mycket högt tempo. Det innebär fördelar och nya möjligheter för hela samhället, som behöver följa den snabba utvecklingen på informationsteknikområdet, vår ökade internationella samverkan, en ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och att säkerhetskänslig verksamhet i allt större omfattning bedrivs i enskild regi. Sveriges säkerhet är inte längre en angelägenhet för vår statsledning eller centrala myndigheter, det berör många delar av vårt samhälle där kunskap och förmåga är en viktig grund.

Vi blir mer effektiva, globala och tekniskt avancerade. Digitalisering har samtidigt blivit ett krav där effektivitet, globalisering och avancerad teknik även utvecklats till påbud som alla verksamheter behöver förhålla sig till. Där tekniken implementeras på ett ogenomtänkt eller otillräckligt sätt uppstår brister som kan utnyttjas av hotaktörer. Parallellt med arbetet att ta Sverige framåt i utvecklingen måste således ett anpassat och balanserat säkerhetsarbete bedrivas. Om detta inte sker och verksamheter utvecklar system eller andra säkerhetsåtgärder som är exponerade och tillgängliga för angrepp, skapar vi ett svagare och mindre robust samhälle.

Din kompetens inom området kan bli avgörande för hur din verksamhet eller Sveriges säkerhet i stort kan skyddas effektivt mot antagonistiska hot och hotaktörer. 

Under denna utbildning kommer vi både gå på djupet i VAD vi behöver skydda vår verksamhet mot och VARFÖR vissa tillgångar är extra skyddsvärda. Du kommer få både nyanser och detaljer i vår nya säkerhetsskyddslagstiftning förklarade av vårt erfarna team av lärare, samtidigt som du får de stora penseldragen och en egen plattform för att själv sedan kunna driva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i din egen organisation oavsett om det du jobbar åt en myndighet, region, kommun, företag eller annan enskild aktör. Du kommer att utbildas men även utmanas av vårt erfarna team av lärare så du själv vet HUR man genomför en säkerhetsskyddsanalys med tillhörande plan och NÄR du behöver övergå från att införa till förvaltning och slutligen att kontrollera efterlevnaden. 

Kursen kommer att ge dig en unik möjlighet att tillämpa öppna källor och vägledningar med mångåriga erfarenheter från vårt team av lärare, allt för att du ska utmanas och få lärdomar för din nuvarande eller kommande roll eller befattning inom säkerhetsskydd.

 

Din kompetens inom området kan bli avgörande för hur din verksamhet eller Sveriges säkerhet i stort kan skyddas effektivt mot antagonistiska hot och hotaktörer.

 • Säkerhetskyddsanalys, säkerhetsskyddsåtgärder och säkerhetsskyddsplanering
 • Den förändrade säkerhets- och försvarspolitiska kontexten
 • Legala grunder, bland annat: Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen Offentlighets- och sekretesslagen NIS-direktivet
 • Sveriges säkerhet på agendan – Sätt dig själv eller din organisation i förarsätet.
 • Säkerhetsskyddets koppling till totalförsvaret
 • Organisation för arbetet med säkerhetsskydd i egen verksamhet, inklusive säkerhetsskyddschefens uppgift och roll, samt i relation till annan verksamhet
 • Hotbild avseende spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota säkerhetskänslig verksamhet
 • Begreppet Sveriges säkerhet
 • Vardaglig tillämpning av säkerhetsskydd
 

Varför ska min organisation satsa på kunskapsuppbyggnad inom området?

 • Statliga aktörer har idag mycket hög uthållighet och förmåga att genomföra säkerhets- och cyberoperationer, vilket gör dem till det dimensionerande hotet inom säkerhetsskydd och cybersäkerhet för verksamheter med höga skyddsvärden – Lär dig förstå vilka de är och hur de arbetar.
 • Statliga aktörer drivs av sina intressen inom utrikes- och säkerhetspolitik, militärt försvar samt av egna ekonomiska incitament – Lär dig förmedla dessa till din organisation
 • Kriminella aktörer drivs primärt av ekonomiska incitament och är ett generellt hot som kan riktas mot samtliga verksamheter – Lär dig förstå och känna igen hur de arbetar.
 • Allt fler verksamheter digitaliserar delar av eller hela sin verksamhet vilket innebär ökade krav på tillgänglighet av elektricitet och fungerande uppkoppling till internet – Lär dig bedöma om/när digitalisering är lämpligt och hur krav på infrastruktur kan ställas.
 • Säkerhetsbrister uppstår om inte verksamheterna arbetar systematiskt med säkerhetsskydd och cybersäkerhet – Lär dig förstå hur och var de uppstår och hur de kan hanteras.
 • Utkontraktering ställer höga krav på kravställning samt förståelse för de egna behoven av säkerhetsskydd, cybersäkerhet och förmåga att bedöma de lösningar som erbjuds – Lär dig ställa rätt krav och hur kravuppfylland kan bedömas.
 • Molntjänster kan möjliggöra en högre säkerhet för vissa verksamheter men samtidigt introducera svårhanterade risker som kan vara svåra att överskåda – Lär dig bedöma om/när molntjänster är lämpliga och hur risker kan bedömas.
 • Mängden sårbarheter ger hotaktörer möjlighet att nyttja ett stort antal angreppsmetoder – Lär dig förstå och känna igen hur de arbetar. 
 • Brist på relevant kompetens inom säkerhetsskydd och cybersäkerhet är ett samhällsproblem.
 • Det är här du och din organisation kan göra skillnad. Bli en diplomerad säkerhetsskyddschef via SIH. 

John Arentoft

Huvudutbildare

John Arentoft har mångårig erfarenhet av strategiskt och operativt säkerhetsskyddsarbete och är även diplomerad säkerhetsskyddschef. John har arbetat som säkerhetsskyddsspecialist på PwC och senast som säkerhetsskyddsstrateg och biträdande säkerhetsskyddschef för Region Stockholm. John har bl.a. utbildat förvaltningar och bolag inom säkerhetsskydd, utfört säkerhetsskyddsanalyser och genomfört ett stort antal säkerhetsprövningar.

John har tidigare varit säkerhetschef på Sveriges riksdag och har över 20 års erfarenhet från polisyrket inom Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.


Curth Öhrling

Specialist underrättelse- och säkerhetstjänst

Curt har mångårig erfarenhet från såväl strategiskt som operativt arbete med säkerhetsunderrättelser och säkerhetsskydd.

Hans långa och breda erfarenhet från säkerhetsområdet och djupa kunskaper om hur säkerhetsskyddslagen ska tillämpas gör att han kan förmedla praktiska exempel på hur man klarlägger eller bygger upp det säkerhetsskydd som är relevant vid olika tillfällen och i olika verksamheter.

Han har även goda kunskaper i hantering av de säkerhetshot som kan förekomma mot olika typer av samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet.


Christer Åhl

Specialist informations- och cybersäkerhet

Christer har närmare 40 års erfarenhet inom områdena säkra IT-system, ledningssystem, säkerhetsskydd och säkerhetstjänst. Han har en mångårig utbildning inom ledningssystemområdet och har även militär och civil utbildning till säkerhetsskyddschef.

Christer har ett speciellt intresseområde inom praktisk säkerhetsjuridik kopplat till informationssystem och har arbetat i olika befattningar och i komplexa uppdrag som omfattat allt från djupaste teknik i IT-system till utveckling av samt ledning och styrning av olika organisationer.

Under de senaste åren har hans betydande erfarenhet och tekniska kompetens tillvaratagits av flera olika kunder inom vitt skilda områden såsom energisektorn, gruvindustrin, försvarsindustrin och offentlig förvaltning på kommunal, regional och nationell nivå. 


Bengt Wiktorsson

Specialist säkerhetskyddsförfattningar och säkerhetsskyddsanalys

Bengt har mångårig erfarenhet av nationell och internationell förmågeutveckling inom totalförsvaret. Han har goda kunskaper om EU:s och NATO:s operativa planeringsprocesser och säkerhetsplaneringsprocesser.

Bengt har tjänstgjort i ett antal fredsfrämjande och säkerhetskrävande insatser i multinationell miljö på politisk och säkerhets strategisk nivå. Han har ett speciellt intresseområde inom praktisk säkerhetsjuridik.

Bengt har under senaste åren lett arbetet med stora organisationsövergripande säkerhetsskyddanalyser med tillhörande säkerhetsskyddsplaner kopplat mot vår nya säkerhetsskyddslagstiftning.


Hans Dahlquist

Specialist information- och cybersäkerhet

Hans har varit verksam i huvudsakligen chefsroller i Försvarsmakten under 30 år med befattningar som säkerhetsskyddschef, meteorolog, projektledare för Försvarsmaktens planerings- och uppföljningssystem samt överste och chef på Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänstens (MUST) IT- och kommunikationssäkerhetsavdelning.

Han har arbetat som Koncernsäkerhetschef (CSO) på LM Ericsson med globalt ansvar för risk, informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personsäkerhet, krishantering, kontinuitetsplanering samt koncernens operativa försäkringar.

Hans har bland annat haft förtroendeuppdrag i NSD (Näringslivets säkerhetsdelegation) Centrala Delegationen och tidigare även i MSB Informationssäkerhetsråd.


Fredrik Rehnström

Specialist information- och cybersäkerhet

Fredrik har över 30 års erfarenhet inom sina specialistområden, informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Han är utbildad IT-säkerhetschef inom Försvarsmakten och har arbetat med central granskning och kontroll av säkerhetskänsliga informationssystem.

Han arbetar idag som senior- och expertkonsult inom organisations- och verksamhetsutveckling, projektledning, utbildning av ledningsgrupper, regelverk, kontinuitetsplanering, informationshantering, informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

Fredrik är en van föreläsare och utbildare på såväl nationell som internationell nivå.


Ragnar Mårdh

Specialist säkerhetskyddsförfattningar och säkerhetsskyddsanalys.

Ragnar har arbetat i drygt 10 år som säkerhets- och säkerhetsskyddschef vid en central myndighet. Han har fallenhet för att strukturerat förmedla sina värdefulla expertkunskaper och praktisk erfarenhet av kvalificerat säkerhetsskyddsarbete, informationssäkerhet, fysisk säkerhet samt personalrelaterad säkerhet.

Ragnar har ett speciellt intresseområde inom praktisk säkerhetsjuridik med en bakgrund som reservofficer med nationell och internationell tjänstgöring. I rollen som seniorkonsult har Ragnar genomfört flera kvalificerade uppdrag inom områdena säkerhetsskydd, informationssäkerhet och verksamhetsskydd i övrigt.


Malin Arentoft

Jurist/Utbildare inom förhörsteknik och förhörsmetodik.

Malin Arentoft är jurist och kommer närmast från Advokatfirman Vinge, där hon arbetade med säkerhetsskydd, straffrätt och anti-korruption. Malin har bl.a. genomfört rättsutredningar om säkerhetsskyddslagstiftningen, biträtt vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet och har på senare tid utvecklat en effektiv metod för säkerhetsprövning.

Malin har bakom sig 17 års tjänstgöring som åklagare med specialisering inom korruption och grov brottslighet. Malin har även mångårig erfarenhet som utbildare i bl.a. förhörsteknik och förhörsmetodik.


 

Följande kursstarter finns att tillgå:

Kursstart februari 2024 i Stockholm
V. 6 måndag-torsdag på plats i Stockholm
V. 7 måndag-tisdag på distans, onsdag-fredag på plats i Stockholm

Kursstart april 2024 i Malmö
V. 15 måndag-torsdag på plats i Malmö
V. 16 måndag-tisdag på distans, onsdag-fredag på plats i Malmö

Kursstart maj 2024 i Stockholm
V. 20 måndag-torsdag på plats i Stockholm
V. 21 måndag-tisdag på distans, onsdag-fredag på plats i Stockholm

Här hittar du oss:

Stockholm
SIH
Karlavägen 108
115 26 Stockholm

Malmö
SIH 
Skeppsbron 5
211 20 Malmö 

Se intervjun

Se intervju med John Arentoft som är med och utbildar i Diplomerad Säkerhetsskyddschefutbildningen.

Anmäl dig här

Anmälan dig till utbildningen Diplomerad Säkerhetsskyddschef.