21 augusti 2023

2 år

LIA: 30 v

22 augusti 2022

2 år

LIA: 30 v

Ansök här

Sista ansökningsdag är 6/5.

Vad innebär yrket?

Sedan 2003 bedriver Stockholms Internationella Handelsskola en yrkeshögskoleutbildning till internationell inköpare. Våra undersökningar visar att anställningsgraden i yrket efter examen alltid är mycket hög och vissa år nästan 100%. Antalet sökande till utbildningen har genomgående varit mycket stort och de senaste åren tillhör utbildningen också landets absolut populäraste Yh-utbildningar!

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som internationell inköpare. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

• Inköpsansvarig
• Inköpsassistent
• Internationell inköpare
• Online inköpare
• Produktchef/produktassistent
• Supply chain planner

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Internationell inköpare.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller totalt 15 kurser varav en är LIA (lärande i arbete) på 30 veckor:


Kursen ger de studerande kunskaper i att kommunicera det engelska språket i rollen som internationell inköpare. Den studerande får fördjupade kunskaper i branschengelska, både i tal och skrift.


Kursen ger de studerande en översiktlig förståelse för de villkor och strategiska arbete som ligger bakom och påverkar inköpsprocessen inom e-handeln. Kursen ger även kunskap om den digitala köpprocessen och hur man arbetar med nya tekniker för att möta kundernas köpmönster.


Kursen ger de studerande kunskaper i att självständigt ta sig an ett inköpsrelaterat problem och strukturerat bearbeta detta för att skapa grund för beslut och åtgärder.


Kursen ger de studerande kunskaper i hur företag i praktiken beaktar aspekterna hälsa, säkerhet, mänskliga rättigheter och miljö vid internationella inköp samt kunna göra en affärsmässig uppföljning av dessa.


Kursen ger de studerande kunskaper att på ett kostnadsmedvetet sätt kunna bedöma olika inköpsalternativ på en internationell marknad. De ska vidare erhålla ett ekonomiskt grundspråk och helhetstänkande samt kunna använda sig av ekonomiska beräkningsgrunder för bättre inköpsbeslut.


Kursen ger de studerande kunskap i hur de strategiska inköpsbesluten bryts ner i praktisk handling. De studerande ska i praktiken kunna genomföra samtliga steg i ett inköpsärende på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt.


Kursen ger de studerande så goda kunskaper om kulturella faktorers påverkan på beteendet, att de själva inser hur förståelseprocessen möjliggörs och begränsas av det kulturella. Det vill säga studenten ska med utgångspunkt från egna attityder och värderingar möjliggöra bättre grunder för förståelse av olika kulturer i yrkesrollen.


Kursen ger de studerande fördjupade kunskaper om lagar och avtal som reglerar olika affärsförhållanden ur ett internationellt perspektiv. Kursen skall utveckla förmågan att lösa juridiska problem med hjälp av lagtext och handböcker och förmågan att tolka de mest betydelsefulla juridiska dokumenten som förekommer i yrkesrollen.


Kursen ger de studerande en ökad förståelse för internationell ekonomi och dess påverkan på företagens internationella affärer samt få kännedom om internationella ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser.


De studerande ska förstå marknadsföringens integrerade roll i företaget och koppling till inköpsfunktionen i en global ekonomi samt betydelsen av att utgå från slutanvändarens behov och önskemål för ökad kundtillfredsställelse. De studerande ska kunna upprätta en marknadsplan.


De studerande ska praktiskt kunna hantera de arbetsuppgifter som behandlas i utbildningen och under LIA- perioden växa in i yrkesrollen som internationella inköpare. Detta innebär att deltagarna efter slutförd LIA- period skall kunna fungera i rollen som internationella inköpare med specialinriktning mot det valda LIA- företagets bransch. Efter genomgången kurs skall den studerande kunna arbeta med alla delar av inköpsprocessen och fungera i rollen som inköpare med internationellt fokus.


Kursen ger de studerande en fördjupad kunskap i logistikens betydelse för företagets konkurrenskraft. De studerande ska kunna planera och styra logistiska flöden och aktiviteter som är kundanpassade och kostnadseffektiva. De studerande skall kunna använda logistiska verktyg och metoder för att optimera beslutsfattandet.


Kursen ger de studerande kunskap om hur de i praktiken som inköpare kunna inta en projektledande roll för ett mindre projekt, från projektidé till genomförande och projektavslutning.


De studerande ska ha teoretisk- och praktisk kunskap i hur effektiva och affärsmässiga inköp utförs på en global marknad. De skall ha kunskap om den egna rollen i inköpsprocessen med fokus på konkurrenskraft och kundnöjdhet. Kursdeltagarna skall förstå betydelsen av långsiktiga kundrelationer och ha ett helhetsperspektiv på inköpsprocessen samt förstå inköpets konsekvenser ur miljö-, resurs och energisynpunkt.


Förkunskaper

Förkunskapskraven är:

• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.

• Särskild behörighet: Godkänt betyg i Svenska 2, Engelska 6 och Matematik 2.

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Ledningsgrupp

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:

Företag som är med

SAS
JM
ICA
Alfa Laval
Signum Fastigheter
Bauhaus

Inblick från en student

Emma Sundberg, Head of Purchasing Systems på NCC Group, berättar om sin studietid på SIH.

Läs Emmas berättelse

Inblick från en student

Sara Stålemark, Production Product Developer på H&M Indonesien, berättar om sin studietid på SIH.

Läs Saras berättelse

Andra utbildningar

Stockholm

Du kanske är intresserad av Speditör/Logistiker med miljöprofil i Stockholm?

Läs om utbildningen