Vanliga frågor om utbildningen Hållbarhetsspecialist

Vilka kurser läser man?
Hållbarhet i inköp och leverantörsansvar, 30p
Den studerande ska, utifrån gällande lagar och riktlinjer, kunna stödja inköpsfunktionen med integrering av hållbarhetsaspekter i inköp och upphandling.
– Stödja inköpsfunktionen med integrering av hållbarhetsaspekter.
– Kontrollera uppförandekoder och strategier för leverantörsarbete.

Hållbarhetsanalyser, 30p
Den studerande ska kunna tillämpa relevanta analysmetoder och verktyg i organisationens hållbarhetsarbete.
– Analysera en organisation utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Hållbarhetskommunikation, 20p
Den studerande ska med utgångspunkt från avsedd intressentdialog och målgrupp kunna fatta beslut om lämpliga kommunikationskanaler och kunna formulera anpassade budskap.
– Kommunicera en organisations hållbarhetsarbete och bygga varumärke.
– Bygga varumärke och kommunicera en organisations hållbarhetsinformation externt och internt.

Hållbarhetsredovisning, 30p
Den studerande ska kunna upprätta en hållbarhetsredovisning samt använda denna för att utveckla en organisations hållbarhetsarbete.
– Kontrollera och redovisa en organisations hållbarhetsarbete.
– Innebörden av internationella ramverk så som GRI och IR.

Hållbart värdeskapande, 30p
Den studerande ska kunna använda modeller och begrepp för hållbara affärer och förstå värdet av hållbarhet i organisationens affärsmodell.
– Motivera och engagera en organisation utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
– Identifiera möjligheter för hållbart värdeskapande.

Lagar och regler inom hållbarhet, 30p
Den studerande ska ha grundläggande kunskap om lagar, konventioner och standarder som påverkar hållbarhetsarbetet. Vidare ska den studerande ha grundläggande kunskap om centrala regler inom rättsområdet som styr internationella affärer.
– Följa och tillämpa lagstiftning.
– Internationella konventioner, lagar, principer och initiativ samt standarder inom miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och anti-korruption.

LIA, 150p
Den studerande ska kunna arbeta med grundläggande hållbarhetsrelaterade arbetsuppgifter som är kopplade till det företag där studenten valt att göra sin LIA. Den studerande ska vara väl förtrogen med de arbetsuppgifter som utförs av hållbarhetsfunktionen och den roll hållbarhetsarbetet har i LIA-företaget som helhet.

Projektledning – hållbarhet, 20p
Den studerande ska kunna initiera och driva förändring- och förbättringsarbeten inom hållbarhet i projektform.
– Motivera och engagera medlemmarna i ett projekt.
– Driva och följa upp ett projekt.

Styrning och ledningssystem, 30p
Den studerande ska kunna initiera hållbar het i en organisations affärsplan och affärsmodell.
– Styra en organisations hållbarhetsarbete.

Vad kan jag jobba som efter utbildningen?
Utbildningen är utformad så att du ska kunna arbeta med hållbarhet inom vilken bransch som helst. Yrkesrollerna du kan arbeta som är hållbarhetsspecialist, hållbarhetskoordinator, hållbarhetskommunikatör, miljösamordnare, hållbarhetsstrateg/miljöstrateg och projektledare, hållbarhet.

Hur många år har utbildningen funnits och kommer den att starta hösten 2020?
Utbildningen startade hösten 2018 och var då Sveriges första yh-utbildning till Hållbarhetsspecialist och vad vi vet finns ingen liknande utbildning på marknaden idag. Då vi är en yrkeshögskola måste vi ansöka till Myndigheten för yrkeshögskolan om att få anordna utbildningen, då gör de en bedömning på om vi som skola (tillsammans med arbetslivet) har visat på ett tillräckligt stort behov av Hållbarhetsspecialister på arbetsmarknaden. Vi har fått beviljade starter av utbildningen hösten 2018 & 2019 och kommer få besked i januari 2020 om vi får starta den hösten 2020.

Jag är osäker på om jag är behörig, kan jag tillgodoräkna min arbetslivserfarenhet på något vis?
Du behöver lämna in din ansökan och ladda upp dina betyg för att vi ska kunna göra en bedömning. Detta gör du här. Om du saknar någon av de särskilda förkunskapskraven behöver du skicka med underlag som styrker att du har motsvarande kunskaper inhämtat på annat sätt. Vi rekommenderar dig att gå in på skolverkets hemsida och läsa på vad kursen innehåller för att få en uppfattning om vad du behöver styrka för kunskaper. Du kan till exempel skicka in arbetsintyg, intyg över universitets- eller högskoleexamen eller andra relevanta dokument som styrker att du har motsvarande kunskaper.

Hur ofta är det träffar?
Det är mellan 1-2 träffar per termin beroende på vilka kurser som går för tillfället. En träff brukar vanligtvis bestå av 2 heldagar i Stockholm och de kan bli schemalagda när som helst under veckan, t.ex. må-ti eller lö-sö.

Hur funkar det att studera på distans?
Undervisningen bedrivs på vår studentportal där du som student kan ta del av inspelade föreläsningar, tentor, forum med klasskamrater och lärare samt webinar (live föreläsningar). Utbildningen är på heltid.

När är LIA perioden och hjälper skolan till att ordna en plats?
LIA(lärande i arbete) perioden är förlagd i slutet av utbildningen och är 30 veckor (cirka 7 månader). Studenten har i första hand själv ansvaret att söka en egen LIA plats men vid behov hjälper skolan till.

Kan jag göra min LIA på min nuvarande arbetsplats?
Om du vill genomföra din LIA på din nuvarande arbetsplats måste det finnas en tydlig skillnad mellan uppgifterna inom LIA och dina ordinarie arbetsuppgifter. Du måste få relevanta uppgifter kopplade till kursmålen.

Är det många sökande till utbildningen?
Till hösten 2018 var det lite över 200 ansökningar till 40-45 platser. I år ser vi en ökning av ansökningar, vår senast mätning 19/3 visade på en ökning med 347% jämfört med förra året.

Vad är medelåldern bland studenterna på utbildningen?
36 år.

Vad blir min titel vid examen?
Yrkeshögskoleexamen Hållbarhetsspecialist.

Andra inlägg från oss

Emilia Tilly

Ett år sedan ansökan: Emilia Tilly

Det var ett år sedan du sökte till utbildningen Digital marknadsförare, vad har hänt under det här året? Det här året har gått så fort och…

Ny diplomutbildning! Fördjupad säkerhetsskyddsutbildning

Vi är glada att kunna meddela att vi har en ny diplomutbildning som vi erbjuder!

Myndigheten för yrkeshögskolans granskning av IT-säkerhetsspecialist Malmö

Enligt Myndigheten för yrkeshögskolans granskning uppnår vår utbildning IT-Säkerhetsspecialist i Malmö bra kvalitet! I granskningen ses…

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.