13 september 2021

1 år, 50%

LIA: 0 v

Sen ansökan

Anmäl intresse om reservplats

13 september 2021

1 år, 50%

LIA: 0 v

Sen ansökan

Anmäl intresse om reservplats

Vad innebär yrket?

Som Entreprenadinköpare säkerställer du att entreprenaden genomförs på ett både korrekt, professionellt och lönsamt sätt. Du har kunskap inom entreprenadjuridik såsom rättigheter, skyldigheter och risker i entreprenadavtal. Du arbetar efter entreprenadrätten som bland annat bygger på avtalsrätten samt byggbranschens standardavtal (AB04 och ABT06). Du skriver förfrågningsunderlag som är tydliga för anbudsgivare och inom ramen för LOU och LUF och kan utvärdering av ett anbud. Du kan även driva förändrings- och förbättringsarbeten inom hållbarhet i projektform samt initiera hållbarhet i en organisations affärsplan och affärsmodell.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Entreprenadinköpare. Efter fullgjord utbildning har du kompetens till att:

• Kunna analysera beslutsunderlag och ta beslut gällande entreprenad
• Kunna sätta samman och leda en projektgrupp
• Kunna besluta om lämplig entreprenadform

En kort och flexibel utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har fått i uppdrag att utveckla yrkeshögskolan med fler korta, flexibla yrkeshögskoleutbildningar. Syftet är att underlätta kompetensutveckling för redan yrkesverksamma. Vi fick den 15 april 2020 beskedet att vi får starta denna utbildning hösten 2020, därför skiljer sig även ansökningsperioden mot våra andra 2 åriga yh-utbildningar.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är 1-årig med en studietakt på 50% och innehåller följande kurser (klicka på kurserna för att se dess innehåll):


Kursen omfattar hur man kan initiera och driva förändrings- och förbättringsarbeten inom hållbarhet i projektform. Den studerande får kunskaper i hur man organiserar, administrerar och leder ett projekt ur ett hållbarhetsperspektiv.


Kursen omfattar information om rollen som upphandlare, upphandlingsprocessen från behov till avtalsuppföljning, hur man tolkar upphandlingslagstiftning, hur man skriver förfrågningsunderlag som uppmuntrar konkurrens. I kursen ingår grundläggande kunskaper om formulering av avtalsvillkor, upphandlingssekretess, upphandlingsetik och ramavtal.


Kursen omfattar kunskaper i hur man genom utveckling av hållbarhetsinitiativ kan skapa förändringsprocesser. Även hur du initierar hållbarhet i en organisations affärsplan och affärsmodell.


Kursen omfattar en juridisk grundkunskap och insikt i alla de juridiska regler som en entreprenadverksamhet omfattas av samt hur standardavtalen ska tillämpas i praktiken. Kursen går även igenom AB04 och ABT06 och kopplar dessa till olika entreprenadformer. Där de studerande får en helhetsbild ur ett juridiskt perspektiv, från upphandling och organisation till slutavräkning och besiktning.


Kursen ger den studerande kunskaper att kunna tillämpa relevanta analysmetoder och verktyg i organisationens hållbarhetsarbete. Efter genomförd kurs ska den studerande kunna innebörden av relevanta analysmetoder så som omvärldsanalys, GAP-analys, väsentlighetsanalys, Agenda 2030, SWOT-analys och livscykelanalys.


Förkunskaper

Förkunskapskraven är:
• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.
• Särskild behörighet: Godkänt betyg i Svenska 2, Engelska 6 och Matematik 2.

Samt följande yrkeserfarenhet eller andra kunskaper:
• Arbetat som inköpare/upphandlare i minst 2 år

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Ledningsgrupp

Utbildningen är framtagen tillsammans med ledningsgruppen för vår 2-åriga utbildning Offentlig upphandlare. För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet.

Företag som är med

Järfälla kommun
Skatteverket
Intervent
Asian Development Bank
TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket)
EPIS
Västra Götalandsregionen

Liknande utbildningar

Stockholm

Du kanske är intresserad av att läsa Internationell inköpare i Stockholm?

Läs om utbildningen

Vill du veta mer om denna utbildning?

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar.