STOCKHOLM

Diplomutbildning Säkerhetsskyddschef

Välkommen till säkerhetsskyddschefsutbildning på anrika Kastellet, mitt i Stockholm.

Nu startar utbildningen Diplomerad Säkerhetsskyddschef. Stockholm internationella handelsskola etablerar nu Sveriges modernaste säkerhetsutbildningar och först ut är vår Säkerhetsskyddschefsutbildning. Denna utbildning är den första i ett uppdaterat och modernt program inom strategiskt och operativt säkerhetsarbete i offentlig och privat sektor. Utbildningen genomförs på anrika Kastellet mitt i Stockholm som halvpension där lunch erbjuds på Segelkronan en kort promenad från Kastellet.

STOCKHOLM

Diplomutbildning Säkerhetsskyddschef

Välkommen till säkerhetsskyddschefsutbildning på anrika Kastellet, mitt i Stockholm

Nu startar utbildningen Diplomerad Säkerhetsskyddschef. Stockholm internationella handelsskola etablerar nu Sveriges modernaste säkerhetsutbildningar och
först ut är vår Säkerhetsskyddschefsutbildning.

Denna utbildning är den första i ett uppdaterat och modernt program inom strategiskt och operativt säkerhetsarbete i offentlig och privat sektor. Utbildningen genomförs på anrika Kastellet mitt i Stockholm som halvpension där lunch erbjuds på Segelkronan en kort promenad från Kastellet.

31 januari

Stockholm

9 dagar
31 januari

Stockholm

9 dagar

Om utbildningen

 Säkerhetsskyddschefsutbildningen riktar sig till alla inom privat och offentlig sektor som kommer i kontakt med säkerhetsskyddsfrågor, men i synnerhet till dem som har ledande roller i säkerhetsskyddsarbetet så som säkerhetsskyddschefer, säkerhetschefer, HR-avdelningar, ledningsgrupper mfl. 

Efter kursen kommer du kunna:

– Analysera hur säkerhetsskyddsarbetet i egen verksamhet påverkas av den förändrade hotbilden och den säkerhets- och försvarspolitiska kontexten.

-Planera säkerhetsskyddsåtgärder utifrån aktuella hot och sårbarheter.

– Genomföra en säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagen och med stöd av Säkerhetspolisens gällande vägledningar.

-Organisera det praktiska arbetet med säkerhetsskydd i egen verksamhet.

-Planera för utbildning och kontroll utifrån säkerhetsskyddslagstiftningen

Kastellet – mitt i Stockholm
Kastellbacken 1
111 49 Stockholm
Läs mer om Kastellet här.

Utbildningen omfattar 9 dagar enligt nedan:
31 januari-2 februari på kastellet
7-9 februari på kastellet
14-15 februari på distans
16 februari examen på kastellet

Kastellet – mitt i Stockholm
Kastellbacken 1
111 49 Stockholm
Läs mer om Kastellet här.

Utbildningen omfattar 9 dagar enligt nedan:
31 januari-2 februari
7-9 februari
14-15 februari
16 februari examen

Anmäl dig nu

Kursinnehåll

Under kursen behandlas bland annat följande:

 • Den förändrade säkerhets- och försvarspolitiska kontexten

 • Begreppet Sveriges säkerhet

 • Incidentrapportering

 • Säkerhetsskyddsplan

 • Organisation för arbetet med säkerhetsskydd i egen verksamhet, inklusive säkerhetsskyddschefens uppgift och roll, samt i relation till annan verksamhet

Legala grunder, bland annat:

 • Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen
 • Offentlighets- och sekretesslagen
 • NIS-direktivet

 • Säkerhetsskyddsåtgärder

 • Säkerhetskyddsanalys

 • Vardaglig tillämpning av säkerhetsskydd

 • Säkerhetsskyddets koppling till totalförsvaret

 • Hotbild avseende spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota säkerhetskänslig verksamhet

Kursdag 1-3

Introduktion – Omvärld, hotbild och sårbarheter

 • Otillåten & Otillbörlig Påverkan – trakasserier, hot, våld och korruption

 • Underrättelsehot & spionage - otillbörlig påverkan och värvningsförsök från främmande makt. Intern brottslighet.

 • Organiserad brottslighet

 • Sabotage och skadegörelse

 • Cyberhotet

 • Terrorism

 • Artificiell intelligens (AI) – för- och nackdelar med implementation och användning av artificiell intelligens.

 • Phishing – påverkan av den mänskliga faktorn att bedrägligt installera skadlig kod

 • Social Engineering - Bedrägeri och social manipulation

 • Gråzonsproblematik och hybridkrigföring

 • Relation till klimathot och samhällsviktig verksamhet

 • Aktuella fallstudier)

Säkerhetsskyddsförfattningarna

 • Hur påverkar säkerhetsskyddslagen, förordning och olika myndigheters föreskrifter kraven på verksamhetsutövare?

 • Vilka är likheterna och skillnaderna jämfört med den tidigare lagstiftningen på området?

Säkerhetsskyddslagstiftningens koppling till andra lagar

 • Lagar, förordningar och föreskrifter som är av betydelse för en organisations säkerhetsskyddsarbete och påverkar säkerhetsskyddets utformning eller begränsar möjligheterna att vidta säkerhetsskyddsåtgärder.

Ledning och styrning av säkerhetsskyddsarbetet            

 • Vi analyserar vilka av alla förekommande krav i säkerhetsskyddslagstiftningen som är tillämpliga på en specifik verksamhet, hur man på ett effektivt sätt kan bevaka förändringar i kraven och löpande anpassa organisationens säkerhetsskyddsarbete.

Roller och ansvar

 • Vad är säkerhetsskyddschefens roll i verksamheten?

 • Vad är linjeorganisationens ansvar i säkerhetsskyddsarbetet?

 • Vilka andra roller behöver finnas?

 • Hur interagerar säkerhetsskyddschefen med ledningen, kärnverksamheten och olika stödfunktioner?

Ledning och styrning av säkerhetsskyddsarbetet                                                                                                                                            Lagstiftningens tillämplighet och säkerhetsskyddschefens roll

 • Vi går igenom vad som behöver beslutas och av vem.

 • Vilka register och dokumentationsmöjligheter behöver vi respektive vad gäller vid eventuell gallring?

 • Så här förhåller sig säkerhetsskyddet till GDPR och NIS.

 • Vilka inriktande, styrande och stödjande dokument behöver finnas för att vi ska få effekt av vårt säkerhetsskyddsarbete?

Verksamhetsanalys och säkerhetsskyddsanalys

 • Säkerhetsanalyser och säkerhetsplanering; de här analysmetoderna har vi att tillgå.

 • Vad är målet och syftet med säkerhetsskyddsanalysen?

 • Så genomför man en säkerhetsskyddsanalys i praktiken.

 • Hur kan säkerhetsskyddsanalysen användas som ett verktyg för att utforma ett ändamålsenligt säkerhetsskydd?

 • Vilka konsekvenskategorier och nivåer kan bli aktuella?

 • Verksamhetsanalys och internationella åtaganden?

Säkerhetsanalyser och säkerhetsplanering

 • Bedriver vår organisation säkerhetskänslig verksamhet?

 • Vilken omfattning har den säkerhetskänsliga verksamheten och inom vilka delar av organisationen förekommer den?

 • Omfattas vi av några förpliktigande internationella åtaganden om säkerhetsskydd

Skyddsvärda tillgångar i verksamheten

 • Vilka skyddsvärda tillgångar som ska ges ett säkerhetsskydd har vi i verksamheten?

 • Finns det några säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och i så fall i vilken/vilka säkerhetsskyddsklass/-er?

 • Vilka sårbarheter finns i säkerhetsskyddet för dessa skyddsvärda tillgångar?

 • Eventuellt  andra skyddsvärda tillgångarsom behöver beaktas inom ramen för säkerhetsskyddsarbetet.

 • Vilken är det totala mängden säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som hanteras hos oss?

Den dimensionerande hotbilden                                                                                                                                                                                            Hotbilden för verksamheten

 • Identifiera hur den dimensionerande hotbilden ser ut för verksamheten.

 • Vilka aktörer är relevanta att beakta och vilka tillvägagångssätt har de för att genomföra angrepp på vår verksamhet?

 • Kan vi få underlag för vår bedömning från någon annan verksamhet?

 • Använd hotbilden som ett verktyg för att dimensionera säkerhetsskyddsarbetet.

Kursdag 4-6

Informationssäkerhet                                                                                                                                                                                            Informationsklassificering

 • Så säger lagstiftningen om information kopplad till säkerhetskänslig verksamhet och så här ser den nya säkerhetsskyddsklassificeringen och de olika nivåerna ut.

 • Vilka nya krav föreligger kopplat till konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet för information som rör säkerhetskänslig verksamhet?

Hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

 • Hur sker tilldelning av behörigheter inom organisationen och hur följs det upp? Kan behörighetsstyrning bli ett viktigt hjälpmedel i säkerhetsarbetet, och inte bara ett krav? 

 • Följ upp att behörigheter tilldelas och återkallas utifrån behov. Hur ska registrering och uppföljning av handlingar som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter dokumenteras?

IT-och kommunikationssäkerhet                                                                                                                                                                                Identifiera behovet av IT-system för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

 • Så skyddar man säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter när de förekommer i digitalt format.

 • Det här säger lagstiftningen - hur gör man i praktiken?

 • Hur ser processen ut för utveckling, godkännande och användning av IT-system avsedda för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ut? Vilka olika typer av system kan vara aktuella?

Signalskydd

 • Hur skyddar vi kommunikation som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter?

 • Vilka kommunikationsvägar använder vi (mobiltelefoni, e-post) och finns det möjlighet att använda kryptografiska funktioner för att säkra kommunikationen?

 • Vilka signalskyddssystem finns tillgängliga och hur ser processen ut för att få tilldelade säkra kryptografiska funktioner?

 • Hur ser det praktiska arbetet med signalskydd ut i organisationen?

 • Vilka roller och ansvar krävs för detta?

Personalsäkerhet                                                                                                                                                                                                Säkerhetsprövning

 • Så upprättar man en befattningsanalys som ger en samlad lägesbild över behovet av säkerhetsprövning.

 • Vilket behov av säkerhetsprövning finns det?

 • Olika åtgärder som är tillämpliga (grundutredning, särskild personutredning, registerkontroll).

 • Hur genomför man en säkerhetsprövningsintervju och eventuell referenstagning i praktiken?

Säkerhetsskyddsutbildning

 • Så upprättar ni en utbildningsplan för säkerhetsskyddet.

 • Organisationens behov av utbildning i säkerhetsskyddsfrågor.

 • Vilka publikt tillgängliga utbildningar finns?

 • Kan säkerhetsskydd som område inarbetas i befintliga strukturer för internutbildning?

Säkerhetsskyddad upphandling                                                                                                                                                                            Inför en säkerhetsskyddad upphandling

 • Leda, stödja och följa upp säkerhetsskydd i upphandlad verksamhet.

 • Så reglerar vi säkerhetsskyddet i den upphandlade verksamheten.

 • Vilka analyser och bedömningar behöver genomföras då det uppstår behov av att upphandla en vara, tjänst eller entreprenad som eventuellt ska ges ett säkerhetsskydd?

 • Vilken SUA-nivå är tillämplig och vad innebär det för verksamheten? Krävs ett förhandsgodkännande eller dialog med Säkerhetspolisen eller andra parter?

 • Den här typen av säkerhetsskyddsavtal och eventuell säkerhetsskyddsinstruktion krävs.

 • Hur följer vi upp säkerhetsskyddet i projekt - och hur sker överlämning från projekt till förvaltning i linjeorganisationen?

 • Hur säkerställer vi att leverantör/entreprenör efterlever ställda krav på säkerhetsskydd i den upphandlade verksamheten?

Fysisk säkerhet och incidenthantering                                                                                                                                                                Fysisk säkerhet för lokaler där säkerhetskänslig verksamhet bedrivs

 • Vidta relevanta åtgärder på ett kostnadseffektivt sätt för att skydda befintliga lokaler mot angrepp.

 • Vilka av organisationens tillgängliga lokaler är lämpliga att använda för säkerhetskänslig verksamhet och/eller hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter?

 • Vilket skydd behövs för att hantera röjande signaler och/eller risken för avlyssning eller överhörning?

 • Hur säkerställer vi spårbarheten i tillträdet till sådana lokaler?

Kontroller och utvärdering

 • I vilken mån behöver vi genomföra kontroller och följa upp efterlevnaden av säkerhetsskyddskrav i verksamheten?

 • Hur upprättar vi en effektiv kontrollplan?

 • Så här utvärderar vi att vårt säkerhetsarbete får avsedd effekt och är kostnadseffektivt

Kontroller och utvärdering

 • Det här är en säkerhetsskyddsincident - vad ska vi tänka om hanteringen av den.

 • Detta säger säkerhetsskyddslagen om incidentrapportering.

Kursdag 7 – diplomering

 • Presentation av hemuppgift och opponering

 • Kunskapsprov

Verksamhetsnytta

Grundlägg din framtid inom säkerhetsskyddsområdet

Sverige befinner sig i en tid där den tekniska utvecklingen sker i mycket högt tempo. Det innebär fördelar och nya möjligheter för hela samhället, som behöver följa den snabba utvecklingen på informationsteknikområdet, vår ökade internationella samverkan, en ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och att säkerhetskänslig verksamhet i allt större omfattning bedrivs i enskild regi. Sveriges säkerhet är inte längre en angelägenhet för vår statsledning eller centrala myndigheter, det berör många delar av vårt samhälle där kunskap och förmåga är en viktig grund.

Vi blir mer effektiva, globala och tekniskt avancerade. Digitalisering har samtidigt blivit ett krav där effektivitet, globalisering och avancerad teknik även utvecklats till påbud som alla verksamheter behöver förhålla sig till. Där tekniken implementeras på ett ogenomtänkt eller otillräckligt sätt uppstår brister som kan utnyttjas av hotaktörer. Parallellt med arbetet att ta Sverige framåt i utvecklingen måste således ett anpassat och balanserat säkerhetsarbete bedrivas. Om detta inte sker och verksamheter utvecklar system eller andra säkerhetsåtgärder som är exponerade och tillgängliga för angrepp, skapar vi ett svagare och mindre robust samhälle.

Din kompetens inom området kan bli avgörande för hur din verksamhet eller Sveriges säkerhet i stort kan skyddas effektivt mot antagonistiska hot och hotaktörer. 

Under denna utbildning kommer vi både gå på djupet i VAD vi behöver skydda vår verksamhet mot och VARFÖR vissa tillgångar är extra skyddsvärda. Du kommer få både nyanser och detaljer i vår nya säkerhetsskyddslagstiftning förklarade av vårt erfarna team av lärare, samtidigt som du får de stora penseldragen och en egen plattform för att själv sedan kunna driva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i din egen organisation oavsett om det du jobbar åt en myndighet, region, kommun, företag eller annan enskild aktör. Du kommer att utbildas men även utmanas av vårt erfarna team av lärare så du själv vet HUR man genomför en säkerhetsskyddsanalys med tillhörande plan och NÄR du behöver övergå från att införa till förvaltning och slutligen att kontrollera efterlevnaden. 

Kursen kommer att ge dig en unik möjlighet att tillämpa öppna källor och vägledningar med mångåriga erfarenheter från vårt team av lärare, allt för att du ska utmanas och få lärdomar för din nuvarande eller kommande roll eller befattning inom säkerhetsskydd.

Sverige befinner sig i en tid där den tekniska utvecklingen sker i mycket högt tempo. Det innebär fördelar och nya möjligheter för hela samhället, som behöver följa den snabba utvecklingen på informationsteknikområdet, vår ökade internationella     samverkan, en ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och att säkerhetskänslig verksamhet i allt större omfattning bedrivs i enskild regi. Sveriges säkerhet är inte längre en angelägenhet för vår statsledning eller centrala myndigheter, det berör många delar av vårt samhälle där kunskap och förmåga är en viktig grund.

Vi blir mer effektiva, globala och tekniskt avancerade. Digitalisering har samtidigt blivit ett krav där effektivitet, globalisering och avancerad teknik även utvecklats till påbud som alla verksamheter behöver förhålla sig till. Där tekniken implementeras på ett ogenomtänkt eller otillräckligt sätt uppstår brister som kan utnyttjas av hotaktörer. Parallellt med arbetet att ta Sverige framåt i utvecklingen måste således ett anpassat och balanserat säkerhetsarbete bedrivas. Om detta inte sker och verksamheter utvecklar system eller andra säkerhetsåtgärder som är exponerade och tillgängliga för angrepp, skapar vi ett svagare och mindre robust samhälle.

Din kompetens inom området kan bli avgörande för hur din verksamhet eller Sveriges säkerhet i stort kan skyddas effektivt mot antagonistiska hot och hotaktörer. 

Under denna utbildning kommer vi både gå på djupet i VAD vi behöver skydda vår verksamhet mot och VARFÖR vissa tillgångar är extra skyddsvärda. Du kommer få både nyanser och detaljer i vår nya säkerhetsskyddslagstiftning förklarade av vårt erfarna team av lärare, samtidigt som du får de stora penseldragen och en egen plattform för att själv sedan kunna driva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i din egen organisation oavsett om det du jobbar åt en myndighet, region, kommun, företag eller annan enskild aktör. Du kommer att utbildas men även utmanas av vårt erfarna team av lärare så du själv vet HUR man genomför en säkerhetsskyddsanalys med tillhörande plan och NÄR du behöver övergå från att införa till förvaltning och slutligen att kontrollera efterlevnaden. 

Kursen kommer att ge dig en unik möjlighet att tillämpa öppna källor och vägledningar med mångåriga erfarenheter från vårt team av lärare, allt för att du ska utmanas och få lärdomar för din nuvarande eller kommande roll eller befattning inom säkerhetsskydd.

Din kompetens inom området kan bli avgörande för hur din verksamhet eller Sveriges säkerhet i stort kan skyddas effektivt mot antagonistiska hot och hotaktörer.

 • Säkerhetskyddsanalys, säkerhetsskyddsåtgärder och säkerhetsskyddsplanering

 • Den förändrade säkerhets- och försvarspolitiska kontexten

 • Legala grunder, bland annat:
  Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen
  Offentlighets- och sekretesslagen
  NIS-direktivet

 • Sveriges säkerhet på agendan - Sätt dig själv eller din organisation i förarsätet.

 • Säkerhetsskyddets koppling till totalförsvaret

 • Organisation för arbetet med säkerhetsskydd i egen verksamhet, inklusive säkerhetsskyddschefens uppgift och roll, samt i relation till annan verksamhet

 • Hotbild avseende spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota säkerhetskänslig verksamhet

 • Begreppet Sveriges säkerhet

 • Vardaglig tillämpning av säkerhetsskydd

Varför ska min organisation satsa på kunskapsuppbyggnad inom området?

 • Statliga aktörer har idag mycket hög uthållighet och förmåga att genomföra säkerhets- och cyberoperationer, vilket gör dem till det dimensionerande hotet inom säkerhetsskydd och cybersäkerhet för verksamheter med höga skyddsvärden - Lär dig förstå vilka de är och hur de arbetar.

 • Statliga aktörer drivs av sina intressen inom utrikes- och säkerhetspolitik, militärt försvar samt av egna ekonomiska incitament - Lär dig förmedla dessa till din organisation

 • Kriminella aktörer drivs primärt av ekonomiska incitament och är ett generellt hot som kan riktas mot samtliga verksamheter - Lär dig förstå och känna igen hur de arbetar. 

 • Allt fler verksamheter digitaliserar delar av eller hela sin verksamhet vilket innebär ökade krav på tillgänglighet av elektricitet och fungerande uppkoppling till internet - Lär dig bedöma om/när digitalisering är lämpligt och hur krav på infrastruktur kan ställas. 

 • Säkerhetsbrister uppstår om inte verksamheterna arbetar systematiskt med säkerhetsskydd och cybersäkerhet - Lär dig förstå hur och var de uppstår och hur de kan hanteras. 

 • Utkontraktering ställer höga krav på kravställning samt förståelse för de egna behoven av säkerhetsskydd, cybersäkerhet och förmåga att bedöma de lösningar som erbjuds - Lär dig ställa rätt krav och hur kravuppfylland kan bedömas. 

 • Molntjänster kan möjliggöra en högre säkerhet för vissa verksamheter men samtidigt introducera svårhanterade risker som kan vara svåra att överskåda - Lär dig bedöma om/när molntjänster är lämpliga och hur risker kan bedömas. 

 • Mängden sårbarheter ger hotaktörer möjlighet att nyttja ett stort antal angreppsmetoder - Lär dig förstå och känna igen hur de arbetar. 

 • Brist på relevant kompetens inom säkerhetsskydd och cybersäkerhet är ett samhällsproblem. 

Det är här du och din organisation kan göra skillnad. Bli en diplomerad säkerhetsskyddschef via SIH. 

Anmäl dig nu

Lärare

Bengt Wiktorsson

Specialist säkerhetskyddsförfattningar och säkerhetsskyddsanalys

Bengt har mångårig erfarenhet av nationell och internationell förmågeutveckling inom totalförsvaret. Han har goda kunskaper om EU:s och NATO:s operativa planeringsprocesser och säkerhetsplaneringsprocesser.

Bengt har tjänstgjort i ett antal fredsfrämjande och säkerhetskrävande insatser i multinationell miljö på politisk och säkerhets strategisk nivå. Han har ett speciellt intresseområde inom praktisk säkerhetsjuridik.

Bengt har under senaste åren lett arbetet med stora organisationsövergripande säkerhetsskyddanalyser med tillhörande säkerhetsskyddsplaner kopplat mot vår nya säkerhetsskyddslagstiftning.


Curt Öhrling

Specialist underrättelse- och säkerhetstjänst

Curt har mångårig erfarenhet från såväl strategiskt som operativt arbete med säkerhetsunderrättelser och säkerhetsskydd.

Hans långa och breda erfarenhet från säkerhetsområdet och djupa kunskaper om hur säkerhetsskyddslagen ska tillämpas gör att han kan förmedla praktiska exempel på hur man klarlägger eller bygger upp det säkerhetsskydd som är relevant vid olika tillfällen och i olika verksamheter.

Han har även goda kunskaper i hantering av de säkerhetshot som kan förekomma mot olika typer av samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet.


Christer Åhl

Specialist informations- och cybersäkerhet

Christer har närmare 40 års erfarenhet inom områdena säkra IT-system, ledningssystem, säkerhetsskydd och säkerhetstjänst. Han har en mångårig utbildning inom ledningssystemområdet och har även militär och civil utbildning till säkerhetsskyddschef.

Christer har ett speciellt intresseområde inom praktisk säkerhetsjuridik kopplat till informationssystem och har arbetat i olika befattningar och i komplexa uppdrag som omfattat allt från djupaste teknik i IT-system till utveckling av samt ledning och styrning av olika organisationer.

Under de senaste åren har hans betydande erfarenhet och tekniska kompetens tillvaratagits av flera olika kunder inom vitt skilda områden såsom energisektorn, gruvindustrin, försvarsindustrin och offentlig förvaltning på kommunal, regional och nationell nivå. 

Hans Dahlquist

Specialist information- och cybersäkerhet

Hans har varit verksam i huvudsakligen chefsroller i Försvarsmakten under 30 år med befattningar som säkerhetsskyddschef, meteorolog, projektledare för Försvarsmaktens planerings- och uppföljningssystem samt överste och chef på Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänstens (MUST) IT- och kommunikationssäkerhetsavdelning.

Han har arbetat som Koncernsäkerhetschef (CSO) på LM Ericsson med globalt ansvar för risk, informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personsäkerhet, krishantering, kontinuitetsplanering samt koncernens operativa försäkringar.

Hans har bland annat haft förtroendeuppdrag i NSD (Näringslivets säkerhetsdelegation) Centrala Delegationen och tidigare även i MSB Informationssäkerhetsråd.


Fredrik Rehnström

Specialist information- och cybersäkerhet

Fredrik har över 30 års erfarenhet inom sina specialistområden, informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Han är utbildad IT-säkerhetschef inom Försvarsmakten och har arbetat med central granskning och kontroll av säkerhetskänsliga informationssystem.

Han arbetar idag som senior- och expertkonsult inom organisations- och verksamhetsutveckling, projektledning, utbildning av ledningsgrupper, regelverk, kontinuitetsplanering, informationshantering, informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

Fredrik är en van föreläsare och utbildare på såväl nationell som internationell nivå.


Ragnar Mårdh

Specialist säkerhetskyddsförfattningar och säkerhetsskyddsanalys.

Ragnar har arbetat i drygt 10 år som säkerhets- och säkerhetsskyddschef vid en central myndighet. Han har fallenhet för att strukturerat förmedla sina värdefulla expertkunskaper och praktisk erfarenhet av kvalificerat säkerhetsskyddsarbete, informationssäkerhet, fysisk säkerhet samt personalrelaterad säkerhet.

Ragnar har ett speciellt intresseområde inom praktisk säkerhetsjuridik med en bakgrund som reservofficer med nationell och internationell tjänstgöring. I rollen som seniorkonsult har Ragnar genomfört flera kvalificerade uppdrag inom områdena säkerhetsskydd, informationssäkerhet och verksamhetsskydd i övrigt.

Förkunskaper

Inför utbildningen kommer du genomföra en webbutbildning – Grundkurs säkerhetsskydd som tagits fram av Försvarshögskolan i samarbete med Säkerhetspolisen.

(Utbildningen tar ca 2 timmar)

Anmälan

Välkommen med din anmälan till utbildningen
Säkerhetsskyddschefer på Kastellet i
Stockholm.

Sista anmälningsdag är den 20 januari klockan 23.30.

Fält markerade med en asterix är obligatoriska och måste fyllas i.

Du får en bekräftelse skickad till din e-postadress, om du inte får en bekräftelse är inte formuläret korrekt ifyllt.

Pris

37 500 exkl.moms

Faktura

Fakturan på kursavgiften skickas 10 dagar innan kursstart eller direkt i samband med bokning. I kursavgiften ingår kursdokumentation samt för de kurser som genomförs fysiskt hos SIH även lunch, för- och eftermiddagsfika. Alla priser är exklusive moms.

Kallelse

Som en extra påminnelse får du en kallelse 10 dagar innan kursstart.

Om/avbokningsvillkor

Om du får förhinder bör du snabbt kontakta oss, för eventuell ombokning/avbokning. Administrationsavgift kan tillkomma med 500 kronor.

Du kan boka av dig helt kostnadsfritt fram till tre veckor innan kursstart. Därefter debiteras ni 25% av kursavgiften fram till en vecka innan kursstart. Därefter debiteras hela kursavgiften. Ett alternativ till avbokning är att någon går i ditt ställe.

Vi förbehåller oss rätten att vid för få deltagare ställa in kursen.

Anmälan till Utbildning Säkerhetsskyddschefer

  Stockholms Internationella Handelsskola
  SIH Stockholm

  Karlavägen 108
  115 26 stockholm
  info@sih.se
  08-32 22 12

  SIH Malmö

  Skeppsbron 5
  211 20 Malmö
  malmo@sih.se
  073-065 00 52

  SIH Norrköping

  Kungsgatan 36
  602 20 Norrköping
  norrkoping@sih.se
  08-32 22 12

  SIH Stockholm

  Katarinavägen 19 -3 tr
  116 45 Stockholm
  info@sih.se
  08-32 22 12

  SIH Malmö

  Skeppsbron 5
  211 20 Malmö
  malmo@sih.se
  073-065 00 52

  SIH Norrköping

  Kungsgatan 36
  602 20 Norrköping
  norrkoping@sih.se
  08-32 22 12